Utredning av ADHD

Vad innebär en utredning?

Under utredningen ställs frågor om barnet/ungdomens utveckling, fungerande i vardagslivet, styrkor och svårigheter. Psykologen gör även kognitiva tester av hjärnans förmågor såsom problemlösning, minnesfunktioner, koncentrationsförmåga etc. Läkaren gör en bedömning av kroppslig hälsa, neurologisk status, och en somatisk undersökning. Skolan tillfrågas om barnet/ungdomens fungerande i skolmiljö. Resultatet av de ingående delarna i utredningen analyseras och vägs samman av psykolog och läkare och utmynnar i en bedömning.

Hur avslutas en utredning?

Föräldrar och barn bjuds in till en så kallad återgivning där psykologen går igenom resultat, bedömning, eventuellt diagnos, och ger råd och rekommendationer.

Vilken hjälp kan man få efter?

Efter slutförd utredning erbjuds barn/ungdom och föräldrar en uppföljning för fördjupad förståelse för utredningens resultat och för att få ställa de frågor som kommit upp efter återgivningen. Vi skickar även remiss vidare till andra instanser som har som uppdrag att ge mer stöd efter diagnos, när diagnos ställts. Ibland kan medicinering vara aktuellt och när det rekommenderas erbjuds en läkartid hos oss för ställningstagande till insättning. Som standard erbjuder vi även en skolåtergivning på plats hos oss som ni föräldrar bjuder in skolan till, detta är frivilligt men rekommenderas varmt.