ADHD-utredning

Vi har som uppdrag att utreda ADHD, men kan i särskilda fall även utreda Autism när utredningen visar på behov av en utvidgad frågeställning.

ADHD är en diagnos och en förkortning av engelskans Attention deficit and hyperactivity disorder. Diagnosen ställs efter noggrann utredning av läkare och psykolog.

Vad innebär en utredning?

Under utredningen ställs frågor om barnet/ungdomens utveckling, fungerande i vardagslivet, styrkor och svårigheter. Psykologen gör även kognitiva tester av hjärnans förmågor såsom problemlösning, minnesfunktioner, koncentrationsförmåga etc. Läkaren gör en bedömning av kroppslig hälsa, neurologisk status, och en somatisk undersökning. Skolan tillfrågas om barnet/ungdomens fungerande i skolmiljö. Resultatet av de ingående delarna i utredningen analyseras och vägs samman av psykolog och läkare och utmynnar i en bedömning.

Hur avslutas en utredning?

Föräldrar och barn bjuds in till en så kallad återgivning där psykologen går igenom resultat, bedömning, eventuellt diagnos, och ger råd och rekommendationer.

Vilken hjälp kan man få efter?

Efter slutförd utredning erbjuds barn/ungdom och föräldrar en uppföljning för fördjupad förståelse för utredningens resultat och för att få ställa de frågor som kommit upp efter återgivningen. Vi skickar även remiss vidare till andra instanser som har som uppdrag att ge mer stöd efter diagnos, när diagnos ställts. Ibland kan medicinering vara aktuellt och när det rekommenderas erbjuds en läkartid hos oss för ställningstagande till insättning. Som standard erbjuder vi även en skolåtergivning på plats hos oss som ni föräldrar bjuder in skolan till, detta är frivilligt men rekommenderas varmt.

Boka tid för utredning

Vi har stor erfarenhet av att utreda och behandla ADHD hos barn och unga, varmt välkommen att boka tid för bedömning och utredning. Besöken är kostnadsfria.